Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

U W A G A !!!.      

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO TRWAJĄCEGO OD  1 LISTOPADA 2018r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  2018/2019 są przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2018r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie przy ul. Lipowej 11 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych od dnia 01 lipca 2018r.             

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń nastąpi  do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie   od dnia 1 września do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje   do dnia 31 grudnia 2018r. Natomiast osoby , które złożą wniosek od 1 listopada do 31 grudnia danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy wypłaty świadczeń

w kasie Urzędu Gminy Jonkowo

w 2018r.

 

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE, ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

- osoby  których nazwiska zaczynają się na literę  A-J   wypłata świadczeń nastąpi dnia  22-go każdego miesiąca

- osoby  których nazwiska zaczynają się na literę  K-Z   wypłata świadczeń nastąpi dnia  24-go każdego miesiąca

 

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

- wypłata świadczeń nastąpi dnia  22-go każdego miesiąca

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy termin wypłaty w/w świadczeń przypada w sobotę to świadczenia wypłacane będą  w piątek ,  lecz gdy termin płatności przypada na niedziele  świadczenia wypłacane będą w poniedziałek.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZASADA "ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ" PRZY PRZEKROCZENIU KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Obecnie na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995), przy przekroczeniu kryterium uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, tj. 674,00 zł. oraz 764,00 zł.- w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, obowiązuje tzw. zasada "złotówka za złotówkę.

Jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, przysługującą danej rodzinie lub osobie uczącej się w okresie na jaki ustale jest prawo do tych świadczeń a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W ustawie o świadczeniach rodzinnych ustalono kwotę minimanlą, poniżej której nie jest możliwe realizowanie zasady "złotówka za złotówkę". Jeżeli wysokośc zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wyliczona w sposób wyżej wymieniony, jest niższa niż 20,00 zł., świadczenia te nie przysługują.

Zasada "złotówka za złotówkę" obowiązuje jedynie przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego!!!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NA DZIECI URODZONE PRZED 01 STYCZNIA 2016 R.

Świadczenie rodzicielskie będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało przez okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia upływu 52 tygodni od dnia porodu lub przysposobienia, bądź objęcia dziecka opieką (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków lub przysposobienia, bądź też objęcia opieką więcej niż jednego dziecka). Ważne jest by osoby te złożyły wniosek o świadczenie rodzicielskie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli do końca marca br.

Załączniki:

Licznik odwiedzin: 87972